Algemene voorwaarden Tekstbureau Susanna schrijft

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten tussen Susanna schrijft (eenmanszaak met vestigingsplaats Pieter van Velzenhof 14 Weesp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, nummer 09173678) en opdrachtgevers, tenzij daarvan in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken. De voorwaarden zijn ook van toepassing op offertes en opdrachten tussen opdrachtgevers en Susanna schrijft, waarbij Susanna schrijft derden betrekt. Susanna schrijft wordt verder genoemd de leverancier. Degene die met Susanna schrijft de overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder genoemd de afnemer.

Kwaliteit

 1. De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling (Groene Boekje of Witte Boekje) geschreven zijn.

Geheimhouding

 1. De leverancier en de afnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.

Concepttekst en twee herzieningen

 1. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en twee maal een herziening na overleg met de afnemer. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen zijn in principe twee herzieningen in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.
 1. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid.
 1. Als de leverancier door overmacht niet in staat is een opdracht – tijdig – af te ronden, wordt de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De opdrachtgever heeft na deze mededeling zeven dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

Offerte en opdrachtbevestiging

 1. Een offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Wanneer de opdrachtgever een offerte goedkeurt  (mondeling of schriftelijk) is sprake van een opdracht. Een opdracht is bindend en deze Algemene Voorwaarden zijn erop van toepassing.
 1. Alle prijzen die in de offerte worden genoemd, zijn exclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.
 1. In de offerte en factuur wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende kosten en uurtarieven voor verschillende werkzaamheden.
 1. Reiskosten en andere kosten die horen bij de opdracht, worden afzonderlijk berekend.

Opdracht

 1. In een offerte wordt de opdracht kort omgeschreven en wordt aangegeven:
 • Het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk.
 • In hoeverre medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is.
 • Welke materialen en gegevens hij aanlevert, en binnen welke termijn.
 • Wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd.
 • In wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is.
 • De wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd.
 • De uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de
  definitieve tekst of dienst.
 • Ook worden in de opdrachtbevestiging bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals: research, conceptontwikkeling, eindredactie, tekstcorrectie, correctie van zet- en/of drukproeven of van opgemaakte bestanden, verzorging van illustraties en/of fotografie, vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking.

Vrijwaring

 1. De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier.

Aansprakelijkheid

 1. De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier. Voor het geval wordt geoordeeld dat de leverancier geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat de leverancier jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten

 1. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.
 1. De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier. De leverancier kan voor de toestemming een vergoeding vragen.
 1. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 15 behoudt de leverancier zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.
 1. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De afnemer moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier brengen en de leverancier moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
 1. Bij inbreuk op het auteursrecht is de afnemer schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de leverancier wordt onder meer beschouwd:
 • Hergebruik van zijn werk zonder toestemming;
 • Publicatie in enig ander medium dan overeengekomen;
 • Aantasting van zijn werk;
 • Publicatie zonder naamsvermelding.
 1. De bepalingen van artikel 14 tot en met artikel 18 hebben ook betrekking op teksten die de leverancier van derden betrekt. De leverancier garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling

 1. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan de leverancier betaling in termijnen verlangen. De betalingsverplichting geldt ook als de afnemer de geleverde teksten niet gebruikt.

De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum.

De betalingstermijn van iedere factuur is dertig  dagen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is ook de wettelijke rente verschuldigd vanaf deze datum. Als de leverancier buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten moet maken, zijn deze altijd voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier.

 

Februari 2017